Uvod

SKYMUSIC ENTERTAINMENT, sa registrovanim sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 28a, MB 17242628, članica je SKYCORP grupacije sa preko 12 kreativnih i tehnoloških kompanija i apsolutnog lidera u oblasti organizacije i tehničke produkcije najvećih događaja iz oblasi entertainment-a, pruža inovativnost kroz koncept “360 stepeni”. Kreira autentična iskustva prilagođena senzibilitetu svojih klijenata, obuhvatajući sve aspekte proizvodnje kreativnog sadržaja - muzički događaji, TV format, news portal, muzička produkcija, video izdanja, organizacija svetskih i regionalnih koncertnih turneja.

SKYMUSIC ENTERTAINMENT, obradu podataka o ličnosti shvata vrlo ozbiljno i odlučna je u nameri da postigne celovitu usklađenost sa svim pravnim obavezama s tim u vezi, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL).

Ova Politika sadrži detaljan prikaz aktivnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti koje organizuje i sprovodi B92 kao Rukovalac, ali i sve informacije od značaja za lica čiji se podaci obrađuju.

Osnovni podaci

SKYMUSIC ENTERTAINMENT je registrovani pružalac medijske usluge na teritoriji Republike Srbije.

SKYMUSIC ENTERTAINMENT prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti zaposlenih, lica angažovanih po osnovu autorskih ugovora, menadžerskih ugovora i ugovora o delu, lica angažovanih preko agencija za zapošljavanje, lica koja su u srodstvu sa zaposlenima, tj. njihove dece, kandidata za zaposlenje ili lica koja nude neki drugi vid saradnje, ali i podatke svojih klijenata koji su potpisnici Ugovora o oglašavanju, distribuciji sadržaja ili drugih ugovora o saradnji. Pored navedenih podataka o ličnosti. obrađuje i podatke o ličnosti gostiju u svojim emisijama, sagovornika ili njihovih predstavnika.
Osim toga, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti koji mogu biti sadržani u video zapisu nadzornih kamera na ulazu u poslovne prostorije.

Takođe, prilikom posete internet portalu SE portal skymusic.se može doći do obrade podataka o ličnosti posetioca internet stranica. SE portal skymusic.se koristi i moderne kanale komunikacije sa javnošću, kao što su Facebook i Instagram stranice, takođe registrovanim korisnicima dostavlja i newslettere o najnovijim ponudama i vestima. U određenoj meri, podaci o ličnosti se mogu pronaći i u takvim vidovima komunikacije.

Politika privatnosti objašnjava kako web SE portal skymusic.se (odgovoran za prikupljanje i obradu ličnih informacija), koje Vaše podatke o ličnosti prikupljamo, zašto ih prikupljamo, kako ih koristimo, na koji način ih obrađujemo, na koji način štitimo Vaše lične podatke koje smo prikupili ili koje ste nam Vi dostavili, kroz Vašu interakciju na ovoj internet stranici ili na neki drugi način kao i koja su Vaša prava i na koji način možete da ih ostvarite. U ovoj Politici privatnosti, termini kao što su ‘mi’, ‘nama’ i ‘naš’ kao i njima slični termini će označavati web SE portal skymusic.se.

Ovom Politikom privatnosti obezbeđujemo da se lični podaci korisnika web SE portala skymusic.se. obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS”, br. 87/2018) (u daljem tekstu ZZPL) kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije – Opšta redba o zaštiti podataka (u daljem tekstu GDPR).

Naša Politika privatnosti se primenjuje na sve usluge čije korišćenje podrazumeva obradu podataka o ličnosti i omogućava Vam da saznate kako obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga kada koristite naš sajt, a naročito:
• ko je administrator Vaših ličnih podataka;
• koje podatke obrađujemo i u koju svrhu;
• po kom osnovu obrađujemo Vaše podatke;
• koliko dugo procesuiramo Vaše podatke;
• koja su prava naših korisnika u smislu obrade ličnih podataka;
• sa kim delimo Vaše podatke.

Načela obrade podataka o ličnosti

Mi prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke u saglasnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS”, br. 87/2018) (u daljem tekstu Zakon) uključujući i Uredbu EU o opštoj zaštiti podataka broj 2016/679 (U daljem tekstu: GDPR), sa ciljem da Zakon implementira, dopuni, izmeni ili zameni GDPR s vremena na vreme kao i druge zakone sličnog tipa.

SKYMUSIC ENTERTAINMENT je dužan da poštuje sva načela obrade podataka o ličnosti propisana u ZZPL, odnosno:

Svaka obrada mora biti zakonita, pravična i transparentna (zakonitost, pravičnost i transparentnost), što, između ostalog, podrazumeva da je svaka obrada je zasnovana na odgovarajućem pravnom osnovu za obradu (zavisno od svrhe obrade i kategorije lica čiji se podaci obrađuju);

SKYMUSIC ENTERTAINMENT prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti na pošten i pravičan način, odnosno način kojim se poštuju prava lica čiji se podaci obrađuju ali i obaveze propisane ZZPL, sva lica čiji se podaci obrađuju su prethodno potpuno obaveštena o svim značajnim aspektima obrade na jednostavnom i razumljivom jeziku, kao i da je ova Politika objavljena i dostupna svim licima čiji se podaci obrađuju. Rukovalac je uvek spreman da pruži sve informacije koje su od značaja za lice čiji se podaci obrađuju;

Podaci o ličnosti se prikupljaju i obrađuju za konkretnu, precizno određenu svrhu, koja je opravdana i zakonita (jasna vezanost obrade za svrhu);

Podaci o ličnosti se obrađuju samo u meri u kojoj je to neophodno da se konkretna svrha ostvari (minimizacija obrade u kontekstu svrhe);

Prikupljeni podaci o ličnosti koji se obrađuju moraju biti tačni (onako kako su pribavljeni od lica čiji se podaci obrađuju) i, ako je to neophodno, ažurirani (tačnost podataka);

Podaci o ličnosti se čuvaju samo u vremenskom periodu neophodnom da se konkretna svrha ostvari (ograničenje čuvanja podataka);

Obrada se sprovodi na takav način da obezbeđuje adekvatan stepen zaštite podataka, pre svega od neovlašćene i nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih organizacionih, kadrovskih i tehničkih mera (zaštita integriteta i poverljivosti podataka).

Vrste podataka o ličnosti i namena

Administrator Vaših ličnih podataka je SKYMUSIC ENTERTAINMENT, koji je rukovalac i obrađivač Vaših podataka a čiji web portal koristite, čime pristajete na uslove ove Politike privatnosti, dajete saglasnost da prikupljamo i obrađuje prikupljene Vaše lične podatke kao i da odlučuje o ciljevima i metodama obrade Vaših ličnih podataka odnosno kako će se koristiti.

Lični podaci koje sakupljamo – Vaši lični podaci mogu biti prikupljeni na različite načine, na primer:
1. ako ste nam dostavili Vaše lične informacije prilikom korišćenja ove internet stranice
2. ako ste nam dostavili Vaše lične informacije u procesu prijave da nas podržite, prilikom informisanja o našim aktivnostima
3. ako pošaljete upit ili aplicirate vezano za nastavak profesionalne karijere kod nas u organizaciji
4. ako se pretplatite na našu listu kontakata kako biste dobijali biltene (newsletters) i druge elektronske poruke od nas;
5. ako se registrujete na našoj blog platformi i pišete za nas
6. ako nas kontakirate povodom nekog upita ili problema vezanog za našu internet stranicu;

Vrsta ličnih podataka koje sakupljamo uključuju Vaše ime, prezime, adresu e-pošte i druge informacije koje se tiču lično Vas, a koje ste izabrali da nam dostavite. Takođe, mi možemo da prikupimo informaciju o Vašem korišćenju naše internet stranice (na primer, URL sa kojeg ste došli na našu stranicu, tip operativnog sistema i koje stranice ste posetili tokom Vašeg boravka na našoj stranici).

Takav tip podataka u ovoj Politici privatnosti se naziva ‘Lični podatak’. Na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka za obradu podataka od strane SKYMUSIC ENTERTAINMENT, Vaše lične podatke nam, između ostalog, ustupate i za: beleženje istorije pregledanja naših web sajtova I aplikacija, u merketinške svrhe (uključujući ali se ne ograničavajući na automatizovanu analizu Vaših interesovanja isključivo u cilju plasiranja Vama odgovarajućih reklamnih poruka), uključujući i postavljanje kolačića na Vašem uređaju.

Način i svrha obrade podataka o ličnosti, radnje i trajanje obrade

Vaši lični podaci koje prikupljamo će biti čuvani i upotrebljeni za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti i isti se čuvaju na internim serverima i pristup njima imaju samo ovlašćena lica.

Korišćenje ličnih podataka u sledeće svrhe:
1. kako bismo Vam pružili pristup našoj internet stranici, kako bismo održavali i poboljšavali našu internet stranicu;
2. u svrhu direktnog marketinga. Nakon Vašeg jasnog pristanka, a u skladu sa zakonima na snazi, mi Vas možemo kontaktirati u te svrhe elektronskim putem (na primer preko e-pošte ili preko društvenih mreža).
Napomena: Ako želite da ažurirate Vaše lične podatke ili da prestanete da primate ovu vrstu komunikacije molimo Vas da nas kontaktirate putem adrese koju možete naći ispod u 3. odeljku Kontakt;
4. kako bismo Vas obavestili i slali vesti i obaveštenja;
5. kako bismo obradili Vaše prijave za posao koju ste nam poslali
6. kako bismo Vas pozvali da učestvujete u anketama i istraživanjima;
7. takođe, s vremena na vreme, možemo koristiti Vaše lične podatke i u druge svrhe, nakon što ste na to izričito pristali

Data saglasnost se odnosi i na obradu Vaših ličnih podataka u marketinške svrhe od strane naših povezanih pravnih lica i pristajanjem na uslove ove Politike privatnosti saglasni ste da SKYMUSIC ENTERTAINMENT može Vašu mail adresu ustupati svojim povezanim pravnim licima u kom slučaju ste saglasni i da primate reklamna obaveštenja SKYMUSIC ENTERTAINMENT-a i njenih povezanih pravnih lica.

Grupu povezanih pravnih lica čine, ali se ne ograničavaju samo na navedena, sledeća privredna društva: • SKYMUSIC
• SKY CORPORATION • SKY SOLUTION
• SKY ACADEMY
• SKY COSMETICS….

Obrada podataka će trajati:
• u slučaju davanja saglasnosti, do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja odnosno bilo koje radnje kojom se ograničava data saglasnost;
• ako je osnov za obradu podataka naš legitimni interes, do podnošenja prigovora ili opoziva saglasnosti;
• za potrebe ispunjavanja bilo kojih zakonskih obaveza SKYMUSIC ENTERTAINMENT po pozitvnom zakonodavstvu Republike Srbije.

Pravni osnov

Vaša prava u slučaju obrade Vaših ličnih podataka, u skladu sa odredbama ZZPL i GDPR a u odnosu na obradu ličnih podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih podataka i od strane naših povezanih pravnih lica, su sledeća:

• pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka;
• pravo na zahtevanje ispravke podataka;
• pravo na brisanje podataka;
• pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka;
• pravo ograničavanja obrade podataka.

Kada se Vaši podaci obrađuju uz postojanje Vaše saglasnosti, imate pravo da opozovete Vašu prethodno datu saglasnost. Pri tome, imajte u vidu da opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnosu saglasnosti pre Vašeg opoziva. Imate pravo na ispravku podataka o ličnosti, odnosno imate pravo da podnesete zahtev za ispravku Vaših netačnih podataka o ličnosti kao i pravo da dopunite nepotpune podatke o ličnosti.

Pravo na brisanje podataka podrazumeva Vaše parvo na brisanje Vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:
• kada Vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
• kada opozovete pristanak na osnovu kojeg se obrada podataka o ličnosti vršila u jednu ili više svrha obrade, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
• kada uložite prigovor na obradu podataka u skladu sa ZZPL a nema drugog pravnogosnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
• kada su Vaši podaci o ličnosti nezakoniti obrađeni;
• kada podatke o ličnosti moramo brisati radi poštovanja zakonskih obaveza u skladusa pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije.

Pravo na ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti imate u sledećim slučajevima:
• kada osporavate tačnost podataka o ličnosti, obradu ćemo ograničiti na period koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;
• kada se ispostavi da je obrada Vaših podataka nezakonita, a Vi se protivite brisanju te umesto toga tražite ograničenje njihove obrade;
• kada ne postoji potreba za daljom obradom Vaših podataka o ličnosti, a zahtevate da se sa obradom nastavi radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane Vaših pravnih interesa;
• kada uložite prigovor na obradu shodno članu 37. Stav 1 ZZPL, očekujući potvrdu da li postoje zakonski razlozi za obradu podataka o ličnosti koji pretežu nad Vašim interesima, pravima, ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Imate pravo na prigovor, što znači da imate pravo uložiti prigovor SKYMEDIA na obradu podataka o ličnosti. Kada uložite prigovor, SKYMEDIA više ne sme da obrađuje Vaše podatke o ličnosti, osim ako postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

O Vašem zahtevu za ostvarivanje prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti, postupićemo u roku od 30 dana. Ovaj rok može u opravdanim slučajevima biti produžen za još 60 dana.

Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd (u nastavku teksta: Poverenik).

Imate pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatrate da je obrada podataka izvršena suprotno odredbama ZZPL. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite. Poverenik je dužan da Vas obavesti o toku postupka koji vodi, rezultatima postupka, kao i o pravu lica da pokrene sudski postupak uskladu sa članom 83. ZZPL. Pritužba se podnosi u pisanom obliku, neposredno ili elektronski na obrascu Pritužba, poštom na gornju adresu ili na email: prituzba@poverenik.rs.

Takođe, imate i sledeća prava, koja možete ostvariti tako što ćete nam se obratiti pisanim zahtevom:

1.da se protivite bilo kojoj automatskoj obradi (ako je primenljivo) Vaših ličnih podataka; 2.da se protivite stalnom korišćenju Vaših ličnih podataka za direktni marketing;
3. da zatražite da obrišemo Vaše lične podatke bez neopravdanog odlaganja i/ili da se protivite i/ili da ograničite upotrebu Vaših ličnih podataka u bilo koje svrhe osim ako nemamo legitiman razlog za čuvanje i obradu tih podataka;ili
4. da prosledimo Vaše lične podatke trećem licu gde se oni prikupljaju sa Vašim pristankom ili se koriste kako bi se izvršio ugovor sa Vama a mi obrađujemo te podatke automatskim sredstvima

Svi ovi zahtevi mogu biti prosleđeni trećim licima koji obrađuje Vaše lične podatke u naše ime.
Ako želite da ostvarite neko od gore navedenih prava ili ako imate bilo kakvih nedoumica o tome kako se koriste Vaši lični podaci molimo Vas da nas kontaktirate preko adrese navedene u odeljku Kontakt. Imajte na umu da ćete možda morati da nam pružite odgovarajuće dokaze o Vašem identitetu pre nego što budemo u mogućnosti da Vam odgovorimo.

Kontakt: Ako imate dodatnih pitanja ili zahteva vezanih za korišćenje ličnih podataka molimo Vas da nas kontaktirate na info@skymusic.se. Ako niste zadovoljni odgovorom ili ako smatrate da ne obrađujemo Vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonima možete se žaliti regulatornim telima nadležnim za zaštitu podataka nad SE portal skymusic.se koji obrađuje Vaše podatke. Otkrivanje ličnih podataka trećim licima – Mi nikada ne prodajemo, ne trgujemo i ne iznajmljujemo Vaše lične podatke. Mi nećemo pružiti Vaše lične podatke trećim licima bez Vašeg znanja. Jedini izuzetak od ovog pravila je u slučaju da nas zakon na to obavezuje i kada ne smemo o tome da vas obavestimo (npr. u slučaju policijske istrage). Ako smo pravno u mogućnosti, uvek nam je cilj da osiguramo da lične podatke koriste jedino treća lica u zakonite svrhe i u saglasnosti sa ovom Politikom Privatnosti.

Naša politika kolačića i analitika sajta

Prilikom korišćenja naše internet stranice pristajete na korišćenje „kolačića“ i sličnih tehnologija koje mogu da prate Vašu aktivnost. Kolačići su mali delovi informacija koje naš internet server šalje internet pretraživaču (npr. Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Firefox) na računaru ili uređaju sa kog pristupate našoj internet stranici. Oni nam omogućavaju da prikupimo informacije o Vašem uređaju i internet aktivnosti.

Upotreba nekih od ovih kolačića nije strogo neophodna za rad ove internet stranice, ali nam omogućava da Vam pružimo bolje iskustvo u pretraživanju. Kolačići mogu biti obrisani ili blokirani promenom podešavanja Vašeg internet pretraživača, međutim, u tom slučaju neke funkcije internet stranice neće funkcionisati kako je predviđeno ili nećete biti u mogućnosti da pristupite određenim delovima internet stranice. Informacije prikupljene kolačićima se neće koristit za identifikaciju ličnosti pojedinaca, a podaci koji se odnose na obrasce korišćenja internet stranice se nalaze pod našom kontrolom.

Ovi kolačići će se koristiti u sledeće svrhe:
1. radi poboljšanja upotrebljivosti internet stranice;
2. kako bi Vaš uređaj ili računar ostao zapamćen između sukcesivnih poseta; i
3. kako bi bile sprovedene anonimne statističke analize radi unapređenja funkcionalnosti ove internet stranice ili drugih usluga koje se nude putem internet stranice.

Ova internet stranica koristi i Google analitiku (Google Analytics) za čuvanje informacija koje šaljete serveru kada posetite internet stranicu. Ove informacije uključuju IP adresu Vašeg uređaja, geolokaciju, pregledane stranice i dokumenta koja su postavljena na internet, izmenjena ili obrisana.

Za više informacija o Google analitici i njihovim pravilima zaštite rivatnosti posetite: https://support.google.com/analytics/

Imajte na umu da kada pristupate internetu i kada kliknete na linkove trećih strana, koji se mogu naći na ovoj internet stranici, te treće strane (uključujući, na primer, kada kliknete na linkove za „deljenje“ internet stranice, članaka ili drugog sadržaja preko Facebook- a, Instagram-a, ili drugih društvenih mreža) takođe, mogu koristiti kolačiće na njihovim internet stranicama, nad kojima mi nemamo nikakvu kontrolu.

Platforma trećih lica Ako pristupite internet stranici bilo kog trećeg lica koristeći link na ovoj internet stranici, rukovodioci tih drugih internet stranica posluju van naše kontrole i mogu da prikupe Vaše lične podatke u skladu sa svojom politikom privatnosti, stoga bi trebalo da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet stranicama i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o Vama.

Prava zaštite vaših ličnih podataka Prema GDPR-u imate zakonsko pravo da zahtevate informacije o ličnim podacima koje se čuvaju o Vama, za šta se koriste lični podaci i kome mogu biti otkriveni, kao i određene druge informacije (naziv zahteva: „zahtev subjekta za dobijanje informacija“).

Uobičajeno imamo na raspolaganju mesec dana da odgovorimo na takav tip zahteva, međutim, ako je u pitanju kompleksan zahtev, biće nam potrebno dva meseca pre nego što budemo u mogućnosti da Vam odgovorimo. Zadržavamo pravo da odbijemo ili naplatimo za vreme provedeno u razrešavanju administrativnog problema ukoliko je zahtev nerazuman preopširan ili ako se isti zahtev učestalo ponavlja.

Možemo takođe zatražiti za dalje informacije kako bismo lokalizovali pojedinačnu informaciju koju tražite pre nego što bismo mogli da odgovorimo u potpunosti na zahtev i može doći do primene određenih zakonskih izuzeća nekih informacija koje se obelodanjuju prilikom odgovaranja na zahtev subjekta na dobijanje informacija.

Merodavno pravo

Ova Politika privatnosti je regulisana pravnim sistemom Republike Srbije. U skladu sa obaveznim zakonskim pravima koja Vam pripadaju prema važećem Zakonu, a koja ne mogu biti ugovorom ograničena ili isključena, slažete se da se svaki spor koji nastane iz predmeta, interpretacije ili primene ove Politike privatnosti podleže isključivoj nadležnosti sudova Republike Srbije.

Izmene Politike privatnosti Naša Politika privatnosti može povremeno biti ažurirana, zato vas molimo da proverite da li ste upoznati sa najnovijom verzijom. Potrudićemo se da postavimo informacije o datim promenama koje se odnose na primenu Politike privatnosti najmanje 30 dana pre nego što ih primenimo. Takođe, trebalo bi s vremena na vreme da proverite i ostale uslove koji se odnose na vašu upotrebu ove internet stranice.

Razno

Ova Politika stupa na snagu 20.09.2022. godine, a ista će biti objavljena na internet stranici skymusic.se najkasnije 8 dana pre dana stupanja na snagu.

Ova Politika povremeno može biti menjana i dopunjavana, s tim što to ne sme ni na koji način umanjiti nivo pravne zaštite lica na koje se podaci odnose. Sve eventualne izmene i dopune stupaju na snagu 8 dana od dana objavljivanja na internet strani skymusic.se. Lice na koje se podaci odnose biće obavešteno o svim bitnim izmenama ove Politike uobičajenim sredstvima.